Yerusha: Zsidóság és kulturális antropológia - tudományos online folyóirat Yerusha: Zsidóság és kulturális antropológia - tudományos online folyóirat - www.yerushaonline.com yerusha, yerushaonline, zsidóság, mediterráneum, kelet varázsa, lebegő szigetek, kinderjohren, or-zse, online folyóirat, kulturális antropológia, olasz zsidóság, jemeni zsidóság, genizakutatás, scheiber sándor, holokauszt
KELET VARÁZSA
A nyugati kultúrkörben a keleti világ, mint izgalmas egzotikum leginkább a 19. század végén jelent meg. A kelet természetesen átfogó fogalom, s Nyugat-Európából nézve egy közeli és egy távolabbi részre osztható. Jóllehet a Távol-Keleten is léteztek, és léteznek zsidó közösségek, jelen rovatunkban a „mizrahi”, azaz keletiként, aposztrofált arab-iszlám világban élő, illetve onnan származó zsidóság sorsát, sajátosan színes hagyományvilágát kívánjuk bemutatni.
Találkozás a Kelet és a Nyugat között. Orientalizmus Leone Caetani munkásságában. III. Caetani és a historiográfiai diskurzus a 20. század elején
A Kelet és Nyugat dialektikája modern világunk egyre sürgetőbb aktuális kérdése. Az itáliai arisztokrata családból származó, nagyhírű orientalista, Leone Caetani már a 20. század elején az afrikai kontinens kolonizációja során meglátta a gyarmatosításban rejlő lehetséges negatív következményeket. Történeti munkáiban és kutatásai során a ’tapasztalat’ jelentőségét és a ’nép fogalmának’ fontosságát hangsúlyozta. A kultúrák együttélésének egyetlen lehetőségét a békén és a tiszteletadáson alapuló kölcsönös elismerésben határozta meg.

Szerző: Dr. Carmen Emanuela Ragusa,PhD


Elolvas
Találkozás a Kelet és a Nyugat között. Orientalizmus Leone Caetani munkásságában. II. Orientalizmus és iszlamisztika
A Kelet és Nyugat dialektikája modern világunk egyre sürgetőbb aktuális kérdése. Az itáliai arisztokrata családból származó, nagyhírű orientalista, Leone Caetani már a 20. század elején az afrikai kontinens kolonizációja során meglátta a gyarmatosításban rejlő lehetséges negatív következményeket. Történeti munkáiban és kutatásai során a ’tapasztalat’ jelentőségét és a ’nép fogalmának’ fontosságát hangsúlyozta. A kultúrák együttélésének egyetlen lehetőségét a békén és a tiszteletadáson alapuló kölcsönös elismerésben határozta meg.

Szerző: Dr. Carmen Emanuela Ragusa, PhD


Elolvas
Találkozás a Kelet és a Nyugat között. Orientalizmus Leone Caetani munkájában I.
A Kelet és Nyugat dialektikája modern világunk egyre sürgetőbb aktuális kérdése. Az itáliai arisztokrata családból származó, nagyhírű orientalista, Leone Caetani már a 20. század elején az afrikai kontinens kolonizációja során meglátta a gyarmatosításban rejlő lehetséges negatív következményeket. Történeti munkáiban és kutatásai során a ’tapasztalat’ jelentőségét és a ’nép fogalmának’ fontosságát hangsúlyozta. A kultúrák együttélésének egyetlen lehetőségét a békén és a tiszteletadáson alapuló kölcsönös elismerésben határozta meg.

Szerző: Dr. Carmen Emanuela Ragusa, PhD


Elolvas
Jemeni zsidó nők Izraelben: 1948 – tól napjainkig
Írásában a szerző átfogó elemzést ad a Jemenből Izraelbe vándorolt zsidó nők státuszának változásairól. A jemeni zsidó nők átlépését a tradicionális – vallásos társadalomból a nyugati – szekuláris társadalomba bizonyos ambivalencia hatja át. Változás következett be a státuszukban és a társadalmi nemi szerepüket illetően. Mind gazdasági, mind társadalmi szempontból sikerült beilleszkedniük az új környezetbe. Ugyanakkor az új értékek bizonyos mértékben megszűrve kerültek át saját tudatukba: néhány dolgot elfogadtak, míg másokat elutasítottak.

Szerző: Prof. Rachel Sharaby


Elolvas
Esőkérő imák a zsidó liturgiában és a hagyományos irodalomban
A zsidóság szent iratait, imádságait, egész liturgiáját áthatja az életadó víz fontosságának hangsúlyozása. A víz zsidó életben játszott megkülönböztetett szerepét tükrözi az a tény, hogy számos imában, áldásmondásban jelenik meg: a vízivás előtt mondott áldásban, vízzel való tisztulás előtti áldásmondásokban: kézmosás előtt (netilát jádájim), a mikvében történő alámerüléskor (tvilá). Az eső és a harmat megemlítése és áldásthozó mennyiségű csapadék kérése mindennapi imáinknak is része, de az év két kiemelkedő napján különleges liturgikus jelentőséggel bír az őszi esőkérő (tfilát hágesem) és a tavaszi harmatkérő (tfilát hátál) imánk. Esszéjében a szerző részletesen elemzi az esőemlítés és az esőkérő imák liturgiai jelentőségét, majd csokorba gyűjtve a Jeruzsálemi és a Babilóniai Talmud legjellegzetesebb esőkéréssel kapcsolatos elbeszéléseit mutatja be. Végezetül az Arab-félsziget legnagyobb rabbiköltőjének, Rabbi Salom Sabazi énekeinek csodatévő hatásáról olvashatunk.

Szerző: Dr. Kárpáti Judit, PhD


Elolvas
Megillath Ruth in the Liturgy of Shavuot and Its Message in the 21st Century
Reading portions from the Holy Scripture is as important in Jewish liturgy as prayers. In fact, the tradition of public readings is more ancient than public prayers, which replaced sacrifices in the Holy Temple. We know from the Tanakh itself that public Tora readings were introduced short after the return from the Babylonian Exile, during the time of Nehemiah. Beside the Tora, i.e. the five books or better to say the five scrolls of Moses, there are five other scrolls, megilloth that also take very important roles in Jewish liturgy: Kohelet (Ecclesiates), Megillat Esther, Shir Hashirim (Song of Songs), Megillat Ruth and Eicha (Lamentation). Each megilla contribute greatly to the solemnity of a certain feast or in the case of Eicha to the deepness of the public fast on Tisha beAv.

Szerző: Dr. Kárpáti Judit, PhD


Elolvas
Rav Salom Sabazi vallási költészetének jelentősége a jemeni zsidók liturgiájában
A cikk szerzőjének elsődleges célja, hogy egy olyan, az európai kultúrkörön kívül eső zsidó költőóriásra irányítsa a figyelmet, aki a korának, a 17. századnak nagy egyéniségei közé tartozott ugyan, de még zsidó körökben sem volt ismert, lévén, hogy dél-arábiai hazája és héber – arab - arámi nyelvű vallásos, ill. kabbalisztikus motívumokban bővelkedő költői világa távolra esett a művelt nyugati gondolkodásmódtól. Ezzel együtt népe, a jemeni zsidóság számára az általuk Mori Szalimként ismert rabbi költő életműve mai napig is élő és ható valóság. Noha a jemeni rabbik tilalma miatt pijjutok nem kerülhettek bele a zsidó imakönyvbe, s így Sabazi vallásos költeményeit sem recitálhatják a zsinagógákban, a jemeni zsidóság számára Sabazi költészete olyan féltve őrzött kincs, melyet még a 20. és 21. század, már Izraelben felnevelkedett újabb generációi is gondosan ápolnak és továbbadnak, és amely zsinagógán kívüli zsidó liturgia szerves részét képezi. A szerző szándéka Salom Sabazi csodákkal és rejtélyekkel teli életének, és költészetének, liturgikus jelentőségének átfogó bemutatása mellett a költő által is megélt, az egész jemeni zsidóságot is érintő társadalmi és politikai hatások rövid elemzése.

Szerző: Dr. Kárpáti Judit, PhD


Elolvas